Събота, 25 Ноември 2017 10:27

Твоят час

 

Обединено училище "Свети Паисий Хилендарски" за поредна година стартира работа по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Учениците ще вземат участие в общо 12 клуба, от които три за работа в групи с обучителни затруднения и девет - занимания по интереси. 

 

У Ч И Л И Щ Е Н   М Е Х А Н И З Ъ М 

 

За идентифициране на индивидуалните интереси и обучителни затруднения на учениците при ОбУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Долно Осеново, общ. Симитли, обл. Благоевград за учебната 2017/ 2018 година 

     Настоящият Училищен механизъм за идентифициране на индивидуалните интереси и обучителни затруднения на учениците при ОбУ „Св. Паисий Хилендарски”- с. Долно Осеново, общ. Симитли за учебната 2017/2018 година е разработен във връзка с реализиране целите и задачите на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

    Училищният механизъм е приет с решение на Педагогически съвет

 1. Анкетни проучвания за идентифициране на интересите на обучителните затруднения на учениците. 

1. Провеждането на анкетното проучване за идентифициране на желанията на учениците за участие в дейности за занимания по интереси се извършва чрез разработена за целите на проекта анкетна карта. Анкетното проучване се осъществява под ръководството на директора от класните ръководители.

2. Анкетното проучване за идентифициране на обучителните затруднения на учениците и необходимостта от включването им в дейности за преодоляването им се извършва чрез попълване на индивидуална анкетна карта.

2.1. Тя има за цел да идентифицира индивидуалните потребности на ученика от подпомагане по определен учебен предмет; да отрази анализа на причините свързани с обучителните затруднения; да систематизира дейностите, свързани с динамиката на индивидуалния напредък на ученика; да отчете приноса на взаимодействието и сътрудничеството между ръководителя и ученик за повишаване на образователните постижения и да отчете приноса на това сътрудничество за намаляване на рисковете за отпадане от училище. Потребностите се идентифицират като се използват резултатите от обучението – текущи оценки, оценки от външно оценяване и другите критерии, определени с Инструкцията по проекта.

2.2. Директорът на училището организира анкетното проучване чрез попълването на раздел А и Б от индивидуалната образователна карта на всеки ученик, където се прави анализ на причините за обучителните трудности на ученика и се дава становище от родителя/ настойника относно анкетното проучване. 

2.3. Анкетното проучване се осъществява под ръководството на директора от класните ръководители с участието на учители по предмета, по който ученика среща обучителни трудности. 

3. Обобщените резултати от проведените от училището анкетни проучвания за желанията на учениците за участие в дейности по интереси и за установените потребности от дейности за преодоляване на обучителни затруднения се представят на съвета „Твоят час”

4. Обобщените резултати от проведените от училището анкетни проучвания за желанията на учениците за участие в дейности по интереси и за установените потребности от дейности за преодоляване на обучителни затруднения се въвеждат от директора в електронната платформа 

 

II. Провеждане на индивидуални и групови разговори, беседи и други с ученици, учители и родители

 1. Класните ръководители запознават учениците с: 

• Търсените от училището извънкласни дейности за учебната 2017/2018 година въз основа на обобщените резултати от проведените анкетни проучвания; 

• Предлаганите от училището извънкласни дейности въз основа на заявените за провеждане извънкласни дейности от педагогически специалисти и училището.

2. Провеждане на родителски срещи на класове, на които се информират ръководителите за възможностите, които предлага проект „Твоят час” 

3. Провеждане на родителски срещи по класове, на които класните ръководители запознават родителите с търсените и предлаганите извънкласни дейности.

4. Провеждане на индивидуални срещи на класен ръководител и учител по предмет с родителите на ученици с установени потребности от дейности за преодоляване на обучителни затруднения

 

III. Избор на ръководител на извънкласна дейност. 

 1. Провеждане на Педагогически съвет, на който се запознават педагогическите специалисти с целите на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час – фаза 1” 

2. Провеждане на Педагогически съвет, на който се запознават педагогическите специалисти с обобщените резултати от проведените от училището анкетни проучвания за желанията на учениците за участие в дейности по интереси и за установените потребности от дейности за преодоляване на обучителни затруднения. На педагогическия съвет се обсъждат условията и възможностите на училището за провеждане извънкласни дейности за преодоляване на образователни затруднения на учениците и за занимания по интереси. 

3. Учителите от училището заявяват своето желание пред директора на училището в определените за това срокове. 

4. На Педагогически съвет  се представят сформираните

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

За работа на училищен съвет за обществен мониторинг „Твоят час” при Обединено училище „Свети Паисий Хилендарски”, с. Долно Осеново, общ. Симитли

 I. Общи положения 

 Чл.1. За наблюдение и оценка на дейностите по проекта, изпълнявани от училищата се създава съвет за обществен мониторинг „Твоят час” 

(1) Съветът „Твоят час” е орган за мониторинг на училищно ниво, основан на принципа на сътрудничество между училището, родителите на учениците, общината, на чиято територия се намира училището и представители на неправителствени организации и/или местната общественост и училищата общност. 

(2) За участие в Съвета не се дължи възнаграждение;

Чл. 2. Съветът се създава по инициатива на директора на училището в срок до 15 септември;

Чл. 3. Броят на участниците в Съвета е нечетен и се определя от директора.

Чл. 4. В съвета се включват:

(1) До седем родители;

(2) Представител на общината за общинските училища;

(3) До трима представители на педагогически специалисти, избрани от педагогическия съвет на училището;

(4) До трима представители на юридически лица с нестопанска цел, на местната общественост и/ или училищната общност.

Чл. 5. Членовете на Съвета не могат да бъдат ръководители на групи по проекта.

Чл. 6. За 2017/2018 година представителите на родителите се определят от обществения съвет към училището. 

Чл. 7. За определяне на членовете на Съвета, директорът отправя писмено предложение до кмета на общината и председателя на обществения съвет в срок до 7 септември за предлагане на представители.

(1) В случай, че не се определи представител на родителите до 14 септември, Съветът може да започне работа и без излъчен такъв.

(2) Броят на членовете на Съвета може да бъде допълван и след началото на проекта с представител на родителите при”

Т.1. получаване на отговор от обществения съвет; 

Т.2. след излъчване на представители на родителите 

(3) В случай, че общината не може да определи представител в срок до 14 септември, Съветът започва работа без определен  такъв, а в последствие съставът му да се допълва с получаване на предложението на общината.

(4) Юридическите лица с нестопанска цел, определени за участие в работата на Съвета трябва да отговарят на следните изисквания:

Т.1. да работят в обществена полза; 

Т.2. да осъществяват дейности, свързани с училищното образование на територията на общината, на която е училището;

Т.3. да декларират, че няма да участват като изпълнители на дейности по проекта в същото училище. 

 

II. Дейности на съвета „Твоят час”

 

Чл. 8. Съветът „Твоят час”:

(1) Подпомага директора на училището при избора на извънкласни дейности и на специалисти за тяхното провеждане, чрез електронната платформа на проекта; 

(2) Подпомага директора на училището при избора на обучителни електронни продукти, необходими за провеждането на извънкласните дейности;

(3) Участва при обсъждане на графика за работа на групите по извънкласни дейности;

(4) Координира участието на родителите в работата на групите за извънкласни дейности и подпомага училищните екипи при организирането и провеждането на годишните продукции на групите и на публичните изяви на учениците;

(5) Обсъжда и отправя предложения до директора на училището за разрешаването на текущи въпроси, свързани с организирането и провеждането на извънкласните дейности от училищната програма;

(6) Наблюдава изпълнението на училищната програма „Твоят час”; 

(7) Дава препоръки за подобряване организацията и провеждането на извънкласните дейности.

(8) Инициира проучване на удовлетвореността на учениците от извънкласните дейности и от използваните обучителни електронни продукти;

(9) Изготвя годишен доклад с резултати от проведен мониторинг за избор на извънкласни дейности и за участие на родителите в дейностите по училищната програма „Твоят час” и го представя на директора на училището и на регионалното управление на образованието.

 

Чл. 9. Представител на съвета „Твоят час” може да участва в работата на педагогическия съвет на училището при обсъждане на  тематичните направления, по които училището провежда извънкласни дейности по проекта; 

Чл. 10. Съставът на Съвета за обществен мониторинг „Твоят час” се утвърждава със заповед на директора на училището; 

Чл. 11. Данните на членовете на Съвета „Твоят час” се въвеждат в електронната платформа от директора на училището; 

Чл. 12. Съветът „Твоят час” се ръководи от председател, който се избира от членовете на учредително заседание с обикновено мнозинство; 

Чл. 13. Членовете на съвета избират от състава си и секретар. 

Чл. 14. Секретарят подпомага председателя в работата по писменото оформяне на предложенията, насоките и препоръките на съвета и протоколирането на заседанията.

Чл. 15. Заседанията на съвета се свикват от председателя или по искане на една трета от членовете му. Членовете на съвета се канят на заседание на съвета от председателя. 

Чл. 16. Съветът „Твоят час” взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите. 

Чл. 17. При гласуване на решенията всеки член на съвет има право на един глас. 

Чл. 18. Директорът на училището има право на съвещателен глас. 

Чл. 19. На учредителното заседание на съвета „Твоят час” се разработват и приемат правила за работа на съвета.

Чл. 20. За всяко заседание на съвета „Твоят час” се води протокол, който се подписва от председателя на съвета и участниците в заседанието. 

Чл. 21. Оригиналните протоколи и материалите към тях се съхраняват на място, определено от директора. 

Чл. 22. Директорът на училището осигурява необходимите условия за дейността на Съвета „Твоят час”

 

 

 

ОбУ,,Св.П.Хилендарски'' се намира в с. Долно Осеново, община Симитли. Училището е основано през 1910 г., като начално, а от 1967 г. става основно.

Please publish modules in offcanvas position.