Сряда, 30 Септември 2020 04:11

Седмични разписания на учебните часове

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОБУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ “– С. ДОЛНО ОСЕНОВО, ОБЩ. СИМИТЛИ

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА - ПЪРВИ СРОК

                                                                                                                                                                                   Утвърдил, 

                                                             Прогимназиален етап                                                             Директор: 

                                                                                                                                                                                               Лиляна Качулска 

 

Vа клас 

VIа клас 

VIIа клас 

понеделник 

1. География и икономика

2. Английски език  

3. Човекът и природата

4. Физическо възпитание и спорт

5. Математика

6. Български език и литература 

7. Музика

1. История и цивилизации 

2. География и икономика

3. Български език и литература

4. Математика

5. Физическо възпитание и спорт  

6.  Математика

7. Български език и литература

1. Компютърно моделиране и ИТ

2. Математика

3. Английски език 

4. Химия и опазване на околната среда

5. География и икономика

6. Технологии и предприемачество

 

вторник 

1. Компютърно моделиране и ИТ 

2. Изобразително изкуство

3. История и цивилизации

4. Математика  

5. Музика

6. Английски език

1. Технологии и предпримечаство

2. География и икономика

3. Изобразително изкуство

4. Български език и литература 

5. Български език и литература РП

6. Човекът и природата

7. Музика

1. История и цивилизации

2. Музика 

3. Физическо възпитание и спорт 

4. Биология и здравно образование 

5. Български език и литература 

6. Български език и литература   

7. Матемаика

сряда 

1. Човекът и природата

2. Български език и литература

3. Български език и литература

4. Изобразително изуство

5. История и цивилизации

6. Математика

*Спортни дейности

 

1.Компютърно моделиране и ИТ 

2. Математика 

3. История и цивилизации

4. Физическо възпитание и спорт

5. Човекът и природата

6. Английски език

 

1. Английски език

2. Английски език  

3. Български език и литература 

4. Български език и литература 

5. Математика 

6. Физическо възпитание и спорт

7. Физика и астрономия 

четвъртък 

1. Български език и литература

2. Български език и литература

3. Технологии и предприемачество   

4. Физическо възпитание и спорт

5.  География и икономика РП

6.  Математика

*Час на класа

1. Английски език

2. Английски език  

3. Български език и литература

4. Български език и литература

5. Музика 

6. Математика

*Час на класа

*Спортни дейности

 

1. Математика 

2. Химия и опазване на околната среда

3. Изобразително изкуство

4. Български език и литература

5. История и цивилизации

6. География и икономика

*Спортни дейности

петък 

1. Български език и литература – РП

2.  Български език и литература – РП

3.  География и икономика

4.  Английски език

5.  Технологии и предприемачество

6.  Математика   

7.  Човекът и природата

 

1. Компютърно моделиране и ИТ

2. Технологии и предприемачество

3. Математика

4. Български език и литература РП

5. Български език и литература РП

6. Изобразително изкуство

1. Биология и здравно образование 

2. Български език и литература – РП

3. Физика и астрономия 

4. Математика 

5. Математика РП

6. Изобразително изкуство 

*Час на класа

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОБУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – С. ДОЛНО ОСЕНОВО, ОБЩ. СИМИТЛИ

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024  ГОДИНА - ПЪРВИ СРОК

                                                                                                                                                                                        Утвърдил, 

                                                                  Начален етап                                                               Директор: 

                                                                                                                                                                                     Лиляна Качулска 

 

Iа клас 

IIа клас 

IIIа клас 

IVа клас 

понеделник 

1. Български език и литература 

2. Български език и литература 

3. Математика  

4. Технологии и предприемачество 

5. Физическо възпитание и спорт  

 

1. Български език и литература 

2. Български език и литература 

3. Музика  

4. Математика

5. Английски език  

1. Математика 

2. Български език и литература 

3. Български език и литература 

4. Музика

5. Компютърно моделиране 

* Час на класа  

1. Математика 

2. Български език и литература 

3. Български език и литература 

4. Човекът и природата 

5. Музика

6. Английски език  

вторник 

1. Български език и литература 

2. Български език и литература 

3. Математика 

4. Изобразително изкуство 

 *Час на класа 

 

1. Български език и литература 

2. Математика

3. Английски език  

4. Физическо възпитание и спорт 

*Спортни дейности 

1. Математика 

2. Български език и литература 

3. Технологии и предприемачество

4. Човекът и природата 

5. Английски език 

6. Изобразително изкуство 

1. Математика 

2. Български език и литература 

3. Физическо възпитание и спорт  

4. Български език и литература 

5. Компютърно моделиране 

6. Музика

сряда 

1. Български език и литература 

2. Български език и литература 

3. Математика 

4. Изобразително изкуство 

5.  Музика 

1. Български език и литература 

2. Български език и литература   

3. Физическо възпитание и спорт   

4. Математика

*Час на класа 

1. Български език и литература 

2.Български език и литература 

3. Математика 

4. Английски език 

5. Изобразително изкуство 

6. Човекът и обществото 

1. Математика 

2. Български език и литература 

3. Човекът и природата 

4. Изобразително изкуство 

5. Английски език  

* Час на класа 

четвъртък 

1. Родинознание 

2. Български език и литература 

3. Математика 

4. Физическо възпитание и спорт   

1.Български език и литература 

2. Български език и литература 

3. Математика 

4. Музика 

5. Родинознание

1. Български език и литература 

2. Български език и литература 

3. Математика 

4. Физическо възпитание и спорт  

5. Човекът и обществото 

* Спортни дейности 

1. Математика 

2. Български език и литература 

3. Български език и литература 

4. Технологии и предприемачество 

5. Човекът и обществото 

петък 

1. Български език и литература РП  

2. Математика РП  

3. Родинознание РП 

4. Музика

*Спортни дейности 

1.Български език и литература РП 

2. Математика РП  

3. Технологии и предприемачество

4.  Изобразително изкуство 

5. Родинознание РП 

1. Български език и литература РП  

2. Български език и литература РП  

3. Физическо възпитание и спорт   

4. Математика РП  

5. Английски език  

1. Български език и литература РП  

2. Български език и литература РП  

3. Английски език  

4. Математика РП   

5. Физическо възпитание и спорт  

 * Спортни дейности 

 

 

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОБУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ “– С. ДОЛНО ОСЕНОВО, ОБЩ. СИМИТЛИ

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА - ПЪРВИ СРОК

                                                                                                                                                                           Утвърдил, 

                                                             Гимназиален етап                                                             Директор: 

                                                                                                                                                                                               Лиляна Качулска 

 

VIIIа клас 

IXа клас 

Xа клас 

понеделник 

1. Математика

2. Английски език  

3. География и икономика   

4. Английски език  

5. Физика и астрономия 

6. Български език и литература

*Спорнти дейности

1. Английски език

2. Информационни технологии

3. Философия

4. Обща теория на счетоводната отчетност

5. Математика

6. Бизнескомуникации - теория

1. Биология и здравно образование 

2. Физика и астрономия 

3. Информационни технологии РП

4. Български език и литература 

5. Английски език РП

6. Химия и опазване на околната среда

 *Час на класа

вторник 

1. Английски език

2. Английски език

3. Български език и литература

4. Български език и литература

5. Физика и астрономия 

6. Физическо възпитание и спорт

*Час на класа

1. Английски език

2. Английски език

3. Приложни програми с общо предназначение

4.  Музика

5. Обща теория на счетоводната отчетност

6. История и цивилизации

7. Френски език

1. Български език и литература 

2. Български език и литература 

3. Английски език

4. Английски език

5. Философия

6. География и икономика   

*Спортни дейности

сряда 

1. История и цивилизации

2. Английски език

3. Английски език

4. Философия

5. Физическо възпитание и спорт

6. Математика

7. Английски език

1. Физическо възпитание и спорт

2. Физика и астрономия

3. Бизнескомуникации – уч. практика

4. Биология и здравно образование

5. Бизнескомуникации – уч. практика

6. Български език и литература

*Час на класа

1. Математика

2. История и цивилизации

3. Физическо възпитание и спорт

4. Английски език РП

5. Информационни технологии РП

6. Биология и здравно образование

четвъртък 

1. Биология и здравно образование 

2. Музика

3. Химия и опазване на околната среда

4. Английски език

5. Български език и литература

6. Английски език

1. География и икономика

2. Български език и литература

3. Български език и литература

4. Математика

5. Здравословни и безопасни условия на труд

6. Френски език

7. Английски език

1. История и цивилизации

2. Математика

3. Музика

4. География и икономика

5. Френски език

6. История и цивилизации

7. Химия и опазване на околната среда

петък 

1. Математика

2. История и цивилизации

3. Английски език

4. Английски език

5. Информационни технологии

6. Английски език

7. Предприемачество

 

1. Английски език

2. Математика

3. Физическо възпитание и спорт

4. Химия и опазване на околната среда

5. История и цивилизации

6. Английски език

*Спортни дейности

1. История и цивилизации

2. Физика и астрономия 

3. Философия

4. Физическо възпитание и спорт

5. Български език и литература  РП

6. География и икономика  

7. Френски език

 

ОбУ,,Св.П.Хилендарски'' се намира в с. Долно Осеново, община Симитли. Училището е основано през 1910 г., като начално, а от 1967 г. става основно.

Please publish modules in offcanvas position.